Informace o zpracování osobních údajů

SPRÁVCE: 

LUNYS CZECH, s.r.o., IČ: 10874941, DIČ: CZ10874941, sídlem Heršpice č.p. 300, 684 01 Heršpice, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.: 123354 (dále jen “provozovatel”). 

PŘÍSLUŠNÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo pokud si přeje uplatnit některá ze svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem, může se na svou žádost obrátit na následující e-mail: Pověřenec pro GDPR, brno@lunys.cz  (dále jen “oprávněná osoba”) 

Žádost nemá předepsanou formu a lze ji podat e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně. 

ÚČEL 

Správce tímto plní informační povinnost vůči svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům a smluvním partnerům (dále jen “subjekty údajů”) ohledně zpracování jejich osobních údajů (ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [dále jen “GDPR”]). 

Subjekty údajů mají možnost informovat se o zpracování svých osobních údajů dříve, než je správce začne zpracovávat. 

Cílem a snahou Správce je, aby subjekty údajů byly jednoduchým způsobem informovány o zpracování jejich osobních údajů Správcem a aby si byly vědomy svých práv v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy týkající se zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit na výše uvedeného správce údajů, který mu stručně a srozumitelně odpoví. 

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ. 

Správce zpracovává následující osobní údaje svých zákazníků (nebo potenciálních zákazníků) pro následující účely a na základě výše uvedeného právního základu: 

Účel: plnění zákonných povinností na úseku daní a účetnictví 

Právní základ: 

podle zvláštních zákonů (zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o účetnictví) 

Kategorie osobních údajů:

 – identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, případně IČ, DIČ);

– informace o dodaném zboží a službách;

Účel: plnění smluvního závazku (dodání zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi) 

Právní základ:

smlouvy mezi provozovatelem a subjektem údajů 

Kategorie osobních údajů:

– identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, IČ, DIČ);

– informace o dodaném zboží a službách; 

– adresa pro doručování; 

– e-mailová adresa; 

– telefonický kontakt 

Účel: marketing (zasílání informací o produktech a zboží Provozovatele) 

Právní základ:

oprávněný zájem 

Kategorie osobních údajů:

– identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, případně IČ, DIČ);

– informace o dodávaném zboží a službách; 

– e-mailová adresa; 

– telefonický kontakt;

Účel: souhlas s profilováním zákazníka 

Právní základ:

souhlas

Kategorie osobních údajů:

– identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, IČ, DIČ); 

– informace o dodávaném zboží a službách

Účel: souhlas s registrací na webových stránkách 

Právní základ: souhlas

– identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště); 

– e-mailová adresa; 

– telefonický kontakt 

Správce zpracovává následující osobní údaje smluvních partnerů pro následující účely a na základě výše uvedeného právního základu: 

Účel: plnění zákonných povinností 

Právní základ: 

zvláštní právní úprava pro daňové a účetní předpisy (zejména zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o účetnictví) 

Kategorie osobních údajů:

– identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, IČ, DIČ) 

Účel: plnění smluvních závazků 

Právní základ:

smlouva mezi Provozovatelem a smluvním partnerem 

– identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, případně IČ, DIČ); 

– číslo bankovního účtu; 

– datum narození;

– e-mailová adresa; 

– telefonický kontakt 

Pokud se chce subjekt údajů dotázat na konkrétní osobní údaje, které o něm správce údajů zpracovává, může se se svou žádostí obrátit na oprávněnou osobu. 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce údajů poskytuje osobní údaje subjektů údajů následujícím kategoriím příjemců: 

auditorská společnost, která provádí audit pro kontrolora; 

poskytovatel podpory IT; 

daňový úřad; 

soud, soudní vykonavatel; 

jiné orgány veřejné moci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy. 

Pokud se chce subjekt údajů dotázat na konkrétního příjemce a rozsah osobních údajů, které mu byly poskytnuty, může se obrátit se svou žádostí na správce údajů. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ 

Správce nepředává osobní údaje subjektů údajů do zemí (mimo Evropskou unii). 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje subjektů údajů budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zvláštním předpisem. Pokud takový zvláštní předpis neexistuje, vychází doba uchovávání z předpisů o archivaci správce údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na smlouvě, zpracovává správce údajů osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy a navíc po dobu promlčecí lhůty týkající se uplatnění posledního platného nároku správce údajů nebo subjektu údajů, který přichází v úvahu. 

Správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost prostřednictvím správce údajů informace o době, po kterou správce údajů osobní údaje subjektu údajů uchovává. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Subjekt údajů může toto právo uplatnit u správce nebo pověřené osoby. 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Pokud jde o účely zpracování, má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i formou dodatečného prohlášení. Toto právo může subjekt údajů uplatnit u správce údajů nebo u pověřené osoby. 

Subjekt údajů má rovněž právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno, a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; (iv) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost. Toto právo může subjekt údajů uplatnit u správce údajů nebo u pověřené osoby. 

Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce omezil zpracování v jednom z následujících případů: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit; (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení jejich používání; (iii) Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Toto právo může subjekt údajů uplatnit u správce nebo u pověřené osoby. 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě oprávněného zájmu správce údajů nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu, včetně námitky proti profilování. Správce nesmí osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku, načež správce zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončí. 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a pokud je zpracování prováděno automatizovaně. Toto právo může subjekt údajů uplatnit u správce nebo u pověřené osoby. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s platnými právními předpisy. 

Další podrobnosti a informace o výkonu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů může subjekt údajů získat od pověřence pro ochranu osobních údajů. 

DALŠÍ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH 

Subjekt údajů se může u správce dotázat, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí těchto údajů. 

LUNYS CZECH, s.r.o.