Všeobecné obchodní podmínky

LUNYS CZECH s.r.o.

dle ust. § 1751 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I.

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu a jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího jako nedílná součást každé smlouvy. 

2. Uzavřením smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito VOP. Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení VOP lze změnit nebo vyloučit pouze ve smlouvě. Písemná ujednání smluvních stran odchylná od těchto VOP mají přednost před ustanovením těchto VOP. 

3. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II.

Vymezení základních pojmů:

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky,

Prodávající/dodavatelLUNYS CZECH, s.r.o., IČ: 10874941, DIČ: CZ10874941, sídlem Heršpice č.p. 300, 684 01 Heršpice,

Kupující/odběratelprávnická osoba/obchodní korporace či podnikatel – fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, či jiným obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku,

Smluvní strany – Prodávající či Dodavatel a Kupující či Odběratel, 

Smlouva – smlouva o koupi uzavřená podle ust. § 2079 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění,

Zboží – věci movité, které jsou předmětem koupě dle těchto VOP, zejména potraviny – ovoce a zelenina a další dle nabídky Prodávajícího/Dodavatele,

Kupní cena – cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran nebo stanovená dle ceníku Dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy 

III.

1. Smlouvou o koupi se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a prodávajícímu zaplatí Kupní cenu. Prodávající a kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti současně, není-li faktura vystavena až po dodání Zboží nebo dohodnuto jinak. 

2. K uzavření smlouvy o koupi dochází buď na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy, dle které jsou pak uzavírány dílčí smlouvy kupní, není-li uzavřena rámcová smlouva, pak uzavřením smlouvy o koupi mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to podpisem smlouvy o koupi či zasláním objednávky Kupujícím a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího za Kupujícího nebo Prodávajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé, písemná forma je zachována i při právním jednání učiněným elektronickými či jinými technickými prostředky (dle ust. § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).  K uzavření smlouvy o koupi dochází také tak, že Prodávající dodá Zboží Kupujícímu, předá doklady, které se k němu vztahují, čímž umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující je povinen potvrdit dodací list (potvrzení o převzetí Zboží) osobou oprávněnou za Kupujícího jednat (dle ust.  § 436 a a násl. zákon ač. 89/2012 Sb.) Povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu je splněna i tím, že prodávající umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v místě plnění. 

3. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky a dodání Zboží, stane-li se Kupující nespolehlivým plátcem daně, je proti němu zahájeno insolvenční či exekuční řízení nebo se z jiných dostupných a důvěryhodných zdrojů Prodávající dozví, že vymahatelnost Kupní ceny za dodávky Zboží je jinak ohrožena.

IV.

1. Objednávky Zboží jsou pro Prodávajícího a Kupujícího závazné, pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího, telefonicky, formou sms, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje zejména objednávané Zboží, druh objednávaného Zboží, identifikuje Kupujícího a je tedy pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o koupi. Po obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu, formou sms či webové stránky, Prodávající Kupujícímu potvrdí přijetí objednávky. Telefonická objednávka je potvrzena Kupujícímu již při telefonickém hovoru a taková objednávka se má automaticky za uzavření smlouvy o koupi. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, druh zboží, výši kupní ceny, nákladů na dopravu atd.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (prostřednictvím e-mailu, formou sms či o telefonické potvrzení), a to v případě, že nemůže některý z požadavků specifikovaných v objednávce splnit nebo poslat potvrzení objednávky s výhradou. Potvrzení objednávky s výhradou se má za konečné a smlouva o koupi se považuje za platně uzavřenou, nezruší-li objednávku Kupující písemně (e-mailem, sms či jiným prostředkem komunikace na dálku), a to nejpozději ve lhůtě do 2 hodin od zaslání tohoto potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. 

2. Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je následující, nejvýše pak další pracovní den po doručení objednávky, není-li požadován termín pozdější. Pokud v této lhůtě nedojde k dodání a převzetí Zboží dle předchozích ujednání, má se za to, že Kupující a Prodávající Smlouvu neuzavřeli. Kupující však bere na vědomí, že je povinen zboží objednat nejpozději do 23.55 hodin předchozího pracovního dne před požadovaným termínem dodání, není-li dohodnuto jinak. 

3. Dodací list obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupní ceny za jednotku množství, cenu celkem za jednotlivý druh Zboží, dále náklady spojené s dodáním Zboží (doprava), nejsou-li již zahrnuty v ceně Zboží, cenu obalů a cenu celkem za celou dodávku.  Převzetí Zboží se Kupující zavazuje stvrdit na dodacím listu. Nestvrdí-li Kupující či jím pověřená osoba převzetí Zboží od Prodávajícího na dodacím listě, není povinen Prodávající Zboží předat a veškeré náklady spojené s takovým marným dodáním Zboží jdou k tíži Kupujícího. 

4. Doprava je prováděna standardně vlastními dopravními prostředky Prodávajícího, zboží je předáno Kupujícímu v místě určeném Kupujícím a předáním osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího (používá-li Kupující razítko). Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření smlouvy o koupi došlo předáním Zboží pověřené osobě Kupujícího, která převzetí potvrdí svým podpisem. Nejedná-li se o standardní dodávky Zboží, je způsob dopravy sjednán vždy samostatně ve smlouvě o koupi a náklady s tím spojené hradí Kupující.  

5. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží (přejímkou). Není-li doprava zajišťována Prodávajícím a předá–li Prodávající dopravci či osobě určené Kupujícím zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném smlouvou o koupi (objednávkou), přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním zboží tomuto dopravci či této osobě v tomto místě. Nebylo–li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci Kupujícího či osobě pověřené Kupujícím pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 

V.

1. Kupní cena Zboží se řídí ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi, resp. konkrétní dílčí smlouvy o koupi, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí základním ceníkem prodávajícího. V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kritéria mohou být písemně sjednány další ceníkové nebo individuální slevy ze základního ceníku Prodávajícího. Mohou být rovněž poskytnuty obratové bonusy z hodnoty dodávek Zboží. Tato zvýhodnění jsou upravena dodatkem k rámcové kupní smlouvě či samostatnou smlouvou. Je-li způsob dopravy Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce či ve smlouvě o koupi, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením či jiným doručením a škodu, která tím vznikne Prodávajícímu.

2. Platební podmínky: Kupní cena je hrazena buď hotově při odběru zboží, nebo bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu vystaveného k dodávce zboží. Datum splatnosti faktury je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li v konkrétní smlouvě o koupi či rámcovou smlouvou sjednáno jinak. Faktury jsou Kupujícím vystavovány dle podmínek sjednaných v uzavřené rámcové smlouvě či smlouvě o koupi, pokud byly písemně uzavřeny, v ostatních případech je faktura vystavena v den, kdy došlo k dodávce Zboží, nejpozději v den následující. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena na adresu Kupujícího, za řádné doručení faktury lze považovat její zaslání e-mailovou zprávou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v rámcové kupní smlouvě, smlouvě o koupi či objednávce. Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, má se za to, že dnem doručení faktury Kupujícímu je 5. pracovní den ode dne vystavení faktury na dodávku Zboží, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel. Pro případ, že by Kupující fakturu neobdržel, platí ustanovení § 1963 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující je povinen uhradit celkovou Kupní cenu za odebrané Zboží dle vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti, a to s uvedením variabilního symbolu specifikovaným na faktuře, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky připsány na účtu Prodávajícího. 

3. Je-li Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována cena vratných obalů včetně DPH. Po vrácení vratných obalů Prodávajícímu, bude Kupujícímu cena vratného obalu uhrazena dobropisem Prodávajícího, a to včetně DPH. Prodávající je však povinen vykoupit od Kupujícího zpět pouze obaly nepoškozené, které Prodávající Kupujícímu dodal spolu se Zbožím. 

4. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části je oprávněn Prodávající účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti fakturované Kupní ceny až do úplného uhrazení dlužné částky. Vedle smluvní pokuty vzniká v případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části Prodávajícímu nárok uplatnit vůči Kupujícímu i zákonné úroky z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené NV č. 351/2013 Sb., kterým se určuje nejen výše úroků z prodlení, ale i náklady spojené s uplatněním pohledávky, které je Prodávající oprávněn rovněž nárokovat. 

5. Plní-li Kupující (jakožto dlužník) na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejdříve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu, ledaže Kupující projeví při plnění jinou vůli. Určí– li však Kupující, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky, a to ve smyslu ust. § 1932 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Má-li Kupující vůči prodávajícímu více závazků, platí ust. § 1933 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Na náhradu škody se placení započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla. 

6. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené rámcové kupní smlouvy, je-li uzavřena a odmítnout Kupujícímu do doby uhrazení Kupní ceny jakékoliv další dodávky.  

VI.

1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, tedy je v souladu se smlouvou o koupi a má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím nebo dodavatelem popisované či očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, hmotnosti a odpovídá účelu, pro který se Zboží obvykle používá. 

2. Prodávající se zavazuje poskytnou Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží 

a) v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být Zboží spotřebováno, jsou-li však ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to pro zjištění vady nezbytné,

b) v případě potravin, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (tzn. čerstvé ovoce a zelenina) je poskytnuta záruka v délce max. 4 hodiny po převzetí Zboží Kupujícím (jsou-li však ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro skladování), přičemž je Kupující povinen uplatnit práva z vad ovoce a zeleniny bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, nejpozději však do 4 hodin od převzetí Zboží. 

Nárok z vad Zboží musí Kupující u Prodávajícího uplatnit písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail Prodávajícího: objednavky@lunys.cz,  neboť tuto vlastnost Zboží je možno zjistit při převzetí Zboží a pokud Kupující tuto lhůtu nedodrží, nárok z odpovědnosti Prodávajícího za vady Kupujícímu zaniká. 

2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Zboží, přičemž povinností Kupujícího je podle možností provést prohlídku co nejdříve při přechodu nebezpečí škody na věci (dle ust. § 2121 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku) a Kupující je povinen přesvědčit se co nejdříve o vlastnostech a množství Zboží. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nárok na vadné plnění mu nebude přiznán. 

3. Za vadu Zboží nelze považovat takovou změnu Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, skladování či nesprávného zásahu nebo z důvodu uvedených níže v čl. VI. odst. 7 těchto VOP.

4. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího při předání Zboží, nejpozději však do 4 hodin od dne předání Zboží Kupujícímu (jedná-li se o ovoce a zeleninu) nebo (jde-li o potraviny dle čl. VI. odst. 2 písm. a) těchto VOP) do 23.55 hodin dne, který je uveden na Zboží jako datum použitelnosti či minimální trvanlivosti. Tyto podmínky reklamace se však  nevztahují na reklamaci množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech, kdy vada spočívající v množství, které neodpovídá množství deklarovanému na obalu, je kvalitativní vada Zboží. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby tj. poslední den, který je uveden jako datum použitelnosti nebo min. trvanlivosti. V případě, že konec záruční doby připadne na svátek, je posledním dnem nejblíže příští pracovní den do 12.00 hodin. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce/dodavatele Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Kupující prokázat splnění těchto technologických postupů. 

5. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. VI odst. 1 těchto VOP, má Kupující právo a) na odstranění vady dodáním nového Zboží či jeho části, b) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, c) odstoupení od smlouvy a vrácení Kupní ceny (pouze však u potravin dle čl. VI. odst. 2 písm. a) těchto VOP). Ve smyslu ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. bere Kupující na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy o koupi, jejímž předmětem byla dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze (ovoce a zelenina), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.  Právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny má Kupující tehdy, nemůže-li mu Prodávající dodat nové Zboží bez vad, či vyměnit jeho část. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolí při oznámení vady, provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Dodání nového Zboží nebo jeho části je podmíněno fyzickým stavem na skladě či prodejně Prodávajícího. Žádá-li Kupující dodání nového Zboží tj. výměnu zboží za bezvadné, musí předložit Prodávajícímu Zboží kompletní, jak bylo dodáno. Nezvolí – li si kupující své právo (pod písm. a), b), c) viz výše) včas, má práva dle ust. § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku, v platném znění. Při vyřizování reklamace Zboží slevou z Kupní ceny se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení a možnostech dalšího užití. O slevě rozhodně Prodávající po dohodě s Kupujícím. Jakmile je na Zboží poskytnuta sleva, nelze Zboží již reklamovat.

6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává lhůta potřebná dle druhu Zboží k odbornému posouzení vady.

7. Práva Kupující z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud:

a) neuplatnil-li Kupující své právo v záruční době dle čl. VI. odst. 2 písm. a), b) těchto VOP,

b) vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou v rozporu s návodem/účelem, pro který se Zboží obvykle užívá,

c) zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem) nebo nebyly dodrženy technologické postupy jeho skladování, 

d) zboží bylo zcela či zčásti spotřebováno.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na Zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů. U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána. 

VII.

1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami: Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: LUNYS CZECH, s.r.o., IČ: 10874941, DIČ: CZ10874941, sídlem Heršpice č.p. 300, 684 01 Heršpice, nebo elektronicky na emailovou adresu: objednavky@lunys.cz. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího anebo na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uvedených smlouvách, objednávce či na e-mailovou adresu, ze které byla Kupujícím objednávka odeslána. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, má se za to, že dnem doručení je 10-tý den ode dne podání poštovní zásilky k poštovní přepravě. 

2. Změnu svých identifikačních údajů je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se smlouvou a těmito VOP, se budou snažit řešit prvotně smírnou cestou, nebude-li možná dohoda, ujednávají místní příslušnost soudů České republiky. 

4.  Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto VOP. Aktuálně platnou verzi znění obchodních podmínek je povinen zveřejnit na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti. 

5. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí VOP, účinnými v době jejího uzavření, pokud není v rámcové smlouvě či smlouvě o koupi stanoveno jinak. Právní vztahy neupravené ve VOP či v rámcové kupní smlouvě a smlouvě o koupi, se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.  Příslušné části VOP podle předcházejících odstavců platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že některé ustanovení těchto VOP nebo písemné smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neurčitým, nebudou nijak dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, které zůstávají jinak v platnosti a jsou pro smluvní strany účinné.  

6. Kupující svým podpisem VOP a/nebo rámcové kupní smlouvy, smlouvy o koupi či odesláním objednávky Zboží Prodávajícímu stvrzuje, že s těmito VOP seznámil, souhlasí s jimi, a že  jsou jasné, srozumitelné a určité. 

7.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.07.2021. Smluvní vztahy vzniklé do 30.06.2021 tj. před účinností těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku, případně zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Platné znění těchto VOP je k dispozici u Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: www.lunys.cz

V Heršpicích dne 1.7.2021

LUNYS CZECH, s.r.o.